Pyramid Model Coaching

Pyramid Model Coaching

Na Amazon.com  alebo na Amazon.de - nájdete  kindle verziu tejto knihy za 2,99 EUR

Nomination for the Best Book of the Year 2017 in the Lifestyle category

Popis knihy

Vedenie transformačných rozhovorov je špecifický druh koučovania. Je to rozhovor, v ktorom pomáhame koučovanému uvedomiť si, na čom mu skutočne záleží. Keď sa dotkne toho, čo ho poháňa zvnútra, dostane človek silu. Začne meniť svoj život a svoju prácu tak, aby sa cítil vo svojom živote dobre.  Aj keď konanie môže byť stále náročné, nebude utrpením. Môžete sa naučiť koučovať a viesť transformačné rozhovory so svojimi zamestnancami, klientmi alebo deťmi. A svet okolo vás za bude meniť. Začnite touto knižkou.

Book Description:

Conducting transformational conversations is a specific kind of coaching. It is a conversation in which we help the coachee realize what matters to them. The person is empowered when they touch what drives them from within. They begin to change their lives and work to feel good. Even though doing it may still be challenging, it won't be an ordeal. You can learn to coach and have transformational conversations with your employees, clients, or children. And the world around you will change. Start with this book.

Pre koho je kniha určená

Kouči a každý, kto sa chce naučiť koučovať. Manažéri, podnikatelia, tréneri, poradcovia, terapeuti, konzultanti a každý, kto pracuje s ľuďmi a potrebuje im pomôcť prijímať rozhodnutia a konať. Je to vlastne prvá slovenská učebnica vedenia koučovacích rozhovorov.

Who the book is for: 

Coaches and anyone who wants to learn how to coach. Managers, entrepreneurs, trainers, counselors, therapists, consultants, and anyone who works with people and needs to help them make decisions and take action.  

 

Autorky

Zuzana Karpinská
Zuzana Karpinská
Denisa Kmecová
Denisa Kmecová
`
Cena: 24,20 €

Book Facts:

Pyramid Coaching Model is the first Slovak publication on coaching,
which is written as a textbook and has the following elements:

Book preview
 • kniha vysvetľuje ako krok za krokom viesť koučovací rozhovor,
 • špecifickou črtou knihy je metafora pyramídy, ktorú autorky vyvinuli ako pomôcku pre svojich študentov pri vedení rozhovorov,
 • obsahuje 16 koučovacích nástrojov, ktoré koučovi v rozhovore pomáhajú klásť otázky,
 • obsahuje stovky príkladov koučovacích otázok,
 • koučovacie nástroje sú priradené k častým témam, ktoré klienti riešia, takže začínajúci kouči nájdu veľkú pomôcku v tom, ako sa pýtať pri jednotlivých druhoch problémov,
 • príklady koučovacích rozhovorov sú na okraji komentované — je vysvetlené akú intervenciu kouč urobil a prečo,
 • v knihe je množstvo skutočných príbehov, podľa ktorých čitateľ vidí, ako koučovanie mení životy a nie je to len teória,
 • prináša prehľad požadovaných koučovacích zručností,
 • v úvode vysvetľuje základné princípy koučovania a druhy koučovania,
 • piata kapitola vysvetľuje ako viesť rýchly manažérsky koučing za 5 minút,
 • štvrtá kapitola sa venuje tomu ako nakupovať a predávať koučovanie a ako overovať odbornosť kouča,
 • knihu odporúčajú mnohí kouči a významní ľudia z biznisu,
 • knihu odporúča International Coaching Federation, Slovak Chapter — združenie profesionálnych koučov,
 • v knihe nájdete komentovaný zoznam literatúry vhodnej pre začínajúcich aj pokročilých koučov,
 • kniha je bohato ilustrovaná — dôležité vysvetlenia sú graficky znázornené,
 • na okrajoch knihy sú zopakované najdôležitejšie myšlienky,
 • cez QR kódy si čitateľ môže stiahnuť koučovacie nástroje z webu, nájsť zoznamy certifikovaných koučov a link na etický kódex kouča,
 • kniha má 300 strán, je veľmi prehľadná, zrozumiteľná, jasne štruktúrovaná,
 • kniha má vynikajúcu grafickú úpravu a ľahko sa číta,
 • obsah knihy je veľmi podrobný a umožňuje rýchle a cielené vyhľadávanie.
 • ISBN titulu: 978-80-972617-7-1
 •  EAN titulu: 9788097261771

- The book explains step-by-step how to have a  coaching conversation

- A specific feature of the book is the pyramid model of the coaching conversation, which the authors developed to help their students 

- It contains 16 coaching tools to help the coach ask questions in the interview 

- contains hundreds of examples of coaching questions

- the coaching tools are matched to common topics that clients deal with, so novice coaches will find great help in how to ask questions about different kinds of issues

- Examples of coaching conversations are annotated in the margin - it is explained what intervention the coach made and why

- There are plenty of real stories in the book by which the reader can see how coaching changes lives, and it's not just theory

- Provides an overview of the required coaching skills

- Explains the basic principles of coaching and types of coaching in the introduction

- Chapter five explains how to conduct a quick executive coaching session in 5 minutes

- Chapter four looks at how to buy and sell coaching and how to validate a coach's expertise.

- Many coaches and prominent people in business recommend the book.

- The book includes an annotated reading list suitable for both beginning and advanced coaches 

- The book is richly illustrated - important explanations are graphically emphasized

- The most important ideas are repeated in the margins of the book

- The book is 302 pages long, understandable, and well structured

- The book has an excellent layout and is easy to read.

- The content of the book is very detailed and allows quick and targeted searches

 • ISBN: 978-80-972617-7-1
 •  EAN: 9788097261771

  Vaše recenzie

  This book is one of the Top 5 that I have reviewed, it is written clearly, with specific examples and instructions... Great, I'm looking forward to it, thank you.

  Absolutely clearly written book and a great tool for students of coaching.


  Even if you have other coaching books, this one belongs in your library. It offers a perfect combination of theory (fully referenced), coaching conversations between client and coach, helpful and practical tips on the margins and even smart graphical cartoons that cut through the chase and illustrate various concepts covered in the book. More than that, Karpinska and Kmecova wrapped all of this up into their "coaching pyramid" - a super useful full-cycle coaching model that helps coaches structure and lead a transformational coaching conversation from the beginning to the end. The rest of the book then fills in the layers of the pyramid with techniques, tools, tips, simulated coaching conversations and illustrations. You can use it as a sort of coaching how-to guide book (even for self-coaching). If you are an experienced coach, add the pyramid model to your already existing coaching toolkit.

   

  Napísať recenziu

  Chcem získať viac informácií
  Seminár o certifikáciách koučov v ICFZadarmo

  Prihlásiť sa

  Naši klienti

  referencie-business-coaching-college-052
  referencie-business-coaching-college-068
  referencie-business-coaching-college-027
  referencie-business-coaching-college-003
  referencie-business-coaching-college-001
  referencie-business-coaching-college-021
  referencie-business-coaching-college-058
  referencie-business-coaching-college-016
  referencie-business-coaching-college-020
  referencie-business-coaching-college-045
  referencie-business-coaching-college-002
  referencie-business-coaching-college-009
  referencie-business-coaching-college-061
  referencie-business-coaching-college-059
  referencie-business-coaching-college-051
  referencie-business-coaching-college-010
  referencie-business-coaching-college-035
  referencie-business-coaching-college-070
  referencie-business-coaching-college-053
  referencie-business-coaching-college-025
  referencie-business-coaching-college-069
  referencie-business-coaching-college-057
  referencie-business-coaching-college-037
  referencie-business-coaching-college-046
  referencie-business-coaching-college-030
  referencie-business-coaching-college-039
  referencie-business-coaching-college-029
  referencie-business-coaching-college-044
  referencie-business-coaching-college-050
  referencie-business-coaching-college-064
  referencie-business-coaching-college-007
  referencie-business-coaching-college-008
  referencie-business-coaching-college-006
  referencie-business-coaching-college-005
  referencie-business-coaching-college-004
  referencie-business-coaching-college-011
  referencie-business-coaching-college-012
  referencie-business-coaching-college-013
  referencie-business-coaching-college-014
  referencie-business-coaching-college-017
  referencie-business-coaching-college-018
  referencie-business-coaching-college-015
  referencie-business-coaching-college-019
  referencie-business-coaching-college-022
  referencie-business-coaching-college-023
  referencie-business-coaching-college-024
  referencie-business-coaching-college-026
  referencie-business-coaching-college-031
  referencie-business-coaching-college-032
  referencie-business-coaching-college-033
  referencie-business-coaching-college-028
  referencie-business-coaching-college-034
  referencie-business-coaching-college-038
  referencie-business-coaching-college-040
  referencie-business-coaching-college-041
  referencie-business-coaching-college-042
  referencie-business-coaching-college-047
  referencie-business-coaching-college-048
  referencie-business-coaching-college-049
  referencie-business-coaching-college-036
  referencie-business-coaching-college-054
  referencie-business-coaching-college-056
  referencie-business-coaching-college-060
  referencie-business-coaching-college-055
  referencie-business-coaching-college-063
  referencie-business-coaching-college-065
  referencie-business-coaching-college-062
  referencie-business-coaching-college-066
  referencie-business-coaching-college-043
  referencie-business-coaching-college-067
  Zobraziť viac

  Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

  Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.